fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vores Projekter

Sammen Skaber Vi – psykisk sårbare unges vej ind i civilsamfundet

I dette 3-årige projekt, som er startet op i 2016 vil vi udvikle nye veje for at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Herved opstår muligheden for at, de unges isolation og ensomhed vil blive brudt, og deres livskvalitet vil blive øget gennem netværksdannelse og integration i det ordinære samfundsliv som aktive medborgere. De unges selvværd og selvtillid styrkes, hvilket fremmer mulighederne for fastholdelse i job og/eller uddannelse i et fremadrettet perspektiv. Formålet er deslige at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kan tage imod de unge. De deltagende foreninger vil i denne henseende opleve at blive kapacitet opbygget og få deres rekrutterings- og fastholdelsesstrategi udviklet. Ligesom formålet er at sikre Thorupgården, der er et tilbud under Socialforvaltninger for unge med psykiske lidelser, anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.

Er du/I er en forening, som ønsker at inddrage unge med psykiske lidelser i Jeres fællesskaber, så kontakt venligst projektleder Mette Winding Top via mette@frivilligcentervsv.dk

 

Frivillig kulturformidling til borgere med handicap

Borgere med handicap har i mindre omfang end andre borgere adgang til kulturelle og sociale fællesskaber i civilsamfundet, fordi de ofte er afhængige af normeringer og logistisk planlægning blandt pleje- og omsorgspersonale, som har mange hensyn at tage. Formålet med dette 3-årige projekt er i et samarbejde med Statens Museum for Kunst og Center for selvejende dagtilbud Lavuk Stjernen at styrke adgangen til kulturelle tilbud for borgere med handicap tilknyttet Lavuk Stjernen, hvorigennem borgergruppen får en naturlig plads i flere sociale og kulturelle fællesskaber og derigennem øget livskvalitet. Projektet understøtter og faciliterer samarbejde på tværs af sektorer ved at rekruttere frivillige med kompetencer, erfaringer og netværk indenfor kultur og formidling, til at varetage målrettet og kreativ kulturformidling overfor borgere med handicap. Projektet har desuden til formål at udvikle og dokumentere metoder, der skaber adgang til kulturelle tilbud for borgere med handicap.

Er du interesseret i at blive frivillig kulturformidler til borgere med handicap, så kontakt venligst Thorbjørn Lautrop Nielsen via thor@frivilligcentervsv.dkSkal vi Følges?

I samarbejde med Center City under Socialforvaltningen i Københavns Kommune har vi fået midler fra § 18-puljen til at lave en treårig indsats rettet mod voksne på psykiatriske bosteder. Mange psykisk syge borgere lider af en høj grad af isolation og ensomhed, og med vores indsats søger vi at bryde med dette ved at tilbyde borgerne netværk og relationer i form af frivillige følge- og besøgsvenner. Frivilligcentret rekrutterer frivillige i alle aldersgrupper, som besøger bostederne med henblik på at danne relationer til borgerne og følge dem ud til sociale aktiviteter i f.eks. foreningslivet. Projektet er inddelt i to målgrupper: unge fra 18-25 år og voksne fra 25 år og til livets udgang. De to målgrupper har typisk forskellige udfordringer, og derfor vælger de frivillige indledningsvist hvilken målgruppe, de vil engageres i.

Er du interesseret i at blive frivillig eller vil vide mere om indsatsen, så kontakt Mette Winding Top på mette@frivilligcentervsv.dk Gruppefrivillighed på ungdomsuddannelser og i udsatte boligområder

I 2018 kører vi to forskellige indsatser, som begge involverer unge mennesker og metoden ’gruppefrivillighed’. Begge indsatser er støttet af Tuborgfondet og løber over et år. Metoden gruppefrivillighed er en måde, hvorpå man som frivillig engagerer sig i en ugentlig aktivitet sammen med en gruppe. I modsætning til den klassiske form for frivillighed er den enkelte frivillige imidlertid ikke bundet til at møde op på hver vagt. Ansvaret ligger derimod hos gruppen, som har et kollektivt ansvar for, at nogen møder op hver uge og derfor internt skal koordinere, hvem der deltager fra uge til uge.

Ungdomsuddannelser
Vi opstartede i 2017 et samarbejde med Rysensteen Gymnasium, som baserede sig på metoden gruppefrivillighed. Eleverne deltog i to frivillige indsatser – en på plejehjemmet Bryggergården, hvor de unge frivillige cyklede alkoholdemente rundt på rickshawcykler for at øge deres livskvalitet, og en på Venligbohus, hvor de frivillige hjalp børn og unge med flygtningebaggrund i en lektiecafe. Det er dette samarbejde med Rysensteen Gymnasium, som vi fortsætter med i 2018, og som vi desuden udbygger med et samarbejde med SOPU.

Udsatte boligområder
Vi har indgået samarbejde med helhedsplanen SURF i Valby og en ungdomsklub i Sydhavnen om at få unge bosat i udsatte boligområder engageret i frivilligt arbejde. Begge steder er blevet tilknyttet Welcome House, som er et aktivitetscenter i stueetagen på den bygning, som nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune bliver midlertidigt indkvarteret i. De frivillige unge skal primært knyttes til målgruppen af unge nytilkomne flygtninge på 12-18 år med henblik på at give dem netværk og venner.


Er I interesseret i at blive en del af projektet og at få unge gruppefrivillige i jeres forening, så kontakt Mette Winding Top på mette@frivilligcentervsv.dk 

Tuborgfondet Logotype Red RGB

 

 

Projekt Følgesvendene

Projekt Følgesvendene er et 2-årigt projekt, som er støttet af TrygFonden. Projektets fornemmeste opgave er at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt psykisk sårbare københavnere. Ensomhed er en alvorlig sag, som kan have vidtrækkende personlige konsekvenser for både det fysiske og psykiske velbefindende. Vores frivillige følgesvende besøger isolerede borgere, som har brug for støtte og opbakning til at komme ud af hjemmet og ud i fællesskaber i lokalområdet. Følgesvendens motiverende og omsorgsfulde tilgang, giver borgeren mod og styrke til at tage små skidt ad gangen hen mod målet, nemlig at blive en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede. Læs mere om projektet og om hvordan du kan blive frivillig følgesvend her.

Er du/I interesseret i at blive frivillig følgesvend, så kontakt projektleder, Maja Samssund på maja@frivilligcentervsv.dk Fællesskab Nu

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby tror på og arbejder for stærke, mangfoldige og rummelige fællesskaber. Derfor er vi del af en sammenslutning af frivillige, private og offentlige aktører, der er gået sammen om at slå et slag for fællesskabets styrke og udforske mulige nye samarbejdskonstellationer gennem øget kendskab og netværksdannelse. I Fællesskab Nu mener vi, at der er et uudnyttet potentiale for tværsektorielle samarbejder – samarbejder der dels vil styrke vores lokalsamfund samt gavne og glæde den enkelte borger.I løbet af året afholder Fællesskab Nu en række arrangementer, hvor københavnske borgere, foreninger og frivillige kan møde hinanden på tværs - du kan læse mere om Fællesskab Nu på www.fællesskab.nu eller kontakte sanne@frivilligcentervsv.dk.